ผู้รับเหมาข้อพิพาท

ภาระหน้าที่ของช่าง

ภาระหน้าที่ของช่างเป็นสิทธิทางกฎหมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องผู้รับเหมาผู้จัดหาวัสดุและแรงงาน สิทธินี้ช่วยให้พวกเขาได้รับหนี้ที่เป็นหนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งหากลูกค้าไม่ชำระเงินพวกเขามีสิทธิ์ที่จะวางภาระในทรัพย์สินเพื่อรวบรวมเงินของพวกเขา